กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ก้าวสู่ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดชั้นนำของประเทศ

จากพื้นฐานที่แข็งแกร่งในธุรกิจการเกษตรครบวงจร ที่กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ดำเนินกิจการมายาวนาน กว่า 32 ปี ทำให้กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านวัตถุดิบ ศักยภาพความชำนาญของบุคลากร  จึงกล่าวได้ว่าเรามีศักยภาพสูง สำหรับการก้าวเข้าสู่ ธุรกิจพลังงานของประเทศไทย.

  • โรงไฟฟ้าบ้านบึง โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด เพื่อความสุขของชีวิต แห่งแรกของกลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ  
    โดยมีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้า 9.9 MW สามารถเริ่มดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ในปี 2556


ระบบกำจัดฝุ่น ESP 

ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้า
ชัยโย โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด เพื่อความสุขของชีวิต จะเกิดไอร้อนและขี้เถ้าลอย จะถูกนำไปผ่านเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตแรงสูง เพื่อดักจับฝุ่นก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่า ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน


กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ  

ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นให้ผลประโยชน์โดยตรงแก่ชุมชนและสังคม ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และความเจริญ ของสังคมอย่างยึ่งยืน ถือเป็นเจตนารมณ์ที่ชัดเจน ซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาจากทีมบริหาร จนกลายเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด เพื่อความสุขของชีวิต.